Miljöpolicy

Danfo AB utvecklar, producerar och marknadsför publika toalettanläggningar med drifts- och underhållstjänster. Förutom i stadsmiljö finns stora användningsområden för våra produkter och tjänster i landskaps- och fritidsmiljö.

Det aktiva miljöarbetet skall leda till ständiga förbättringar när det gäller våra produkters och tjänsters miljöanpassning. Arbetet skall präglas av en helhetssyn, det vill säga en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat utifrån ett livscykelperspektiv.

Miljöpolicy för Danfo AB innebär att:
• kontinuerligt utveckla våra produkter och tjänster för att minska inverkan på miljö och hälsa
• sträva efter ständiga förbättringar och minska uppkomst av föroreningar
• arbeta aktivt med att minska förbrukningen av energi och andra naturresurser
• arbeta systematiskt med miljöfrågor, och därmed säkerställa att vi uppfyller tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav
• utbilda och medvetandegöra all personal i miljöfrågor för att erhålla och upprätthålla delaktighet och engagemang i miljöarbetet
• informera våra kunder om vårt pågående miljöarbete

Miljöpolicy version 1.0

Certifikat ISO 14001:2015