Arbetsmiljöpolicy

Home » Om Danfo » Miljö » Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Danfo AB strävar efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Danfo ska vara en arbetsplats med hög attraktionskraft och god arbetsmiljö där medarbetare är delaktiga och känner trygghet. Arbetsmiljöarbetet på Danfo AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation. Fysiska, organisatoriska och sociala aspekter beaktas, vilket innebär att Danfo AB aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Danfo AB arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet genom att:
• Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel
• Skapa en bra trivsel och gemenskap på företaget.
• Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning
• Kontinuerligt genomföra skyddsronder och riskanalyser samt hantera uppmärksammade brister
• Ledning och skyddsombud genomför regelbundet planlagda arbetsmiljömöten
• Värdesätta allas synpunkter på Danfos arbetsmiljö och verksamhet.

Danfo AB följer gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.

Danfo AB har nolltolerans gentemot kränkande särbehandling.

Danfo AB arbetar aktivt, genom samråd och medverkan med arbetstagare och arbetstagarrepresentanter, för att ständigt förbättra verksamhetssystemet med avseende på arbetsmiljö.

Arbetsmiljöpolicy version 1.0